پاتوق نقد/
انس بن مالک روایت کرده که: روزی حضرت رسول الله(ص) فرمود: در این ساعت برادرم جبرئیل به من خبر داد که جریر بن عطای جریح از دنیا رفت و جان او را به آسمان بردند؛ بهشت و دوزخ را به او نشان دادند عجایب و غرایب بسیار دید باز او را به دنیا فرستادند او را بطلب و از او بپرس تا از احوال آخرت تو را خبر دهد و اصحاب بدانند که چه در پیش است.
حضرت او را طلب نمود و فرمود: شرح حال خود را بازگوی، جریر عرض کرد: یا رسول الله در دکان نشسته بودم که تنم ناخوش گردید، برخواستم و به خانه رفتم زبانم از کار افتاد و بر بستر بیماری خوابیدم و از خود خبر نداشتم در این حالت قومی را دیدم مثال گرگان در بالین من ایستاده اند، و زمان دیگر جمعی را دیدم که به صورت خوکان آمدند و بر جناب راست من ایستادند و زمانی دیگر گروهی را دیدم به صورت شیران آمده بر جانب چپ من ایستادند من به ایشان نگاه می کردم و زبانم بند شده بود و دیگر نمی توانستم سخن گویم پس سر تا پای مرا بو کردند و گفتند: «لا اله الا الله محمد رسول الله» آن گاه روی به آن قوم کردند که روی های ایشان چون روی خوک و سگ بود گفتند: شما بازگردید که اشتباهی امده اید و این مرد از جمله اهل توحید است پس به آنها که در پهلوی راست من بودند گفتند: بسم الله جانش را بستانید. پس جانم را به همواری برداشتند.
یا رسول الله اگر بخواهم از تلخی جان کندن و دیدار ملک الموت و سکرات مرگ بگویم یکی از هزار وصف نتوانم کرد. پس حریری آوردند و جان مرا در آن حریر پیچیدند و به آن جماعت دادند که به صورت سگان و خوکان بودند و به آسمان بردند و آنها که به صورت گرگان بودند از عقب من می آمدند و مرا از هفت آسمان گذرانیدند پس زبانیه های دوزخ را دیدم که هر یک مثل کوهی تازیانه های آتش در دست گرفته پیش من آمدند که بر من زنند آنهایی که مرا می بردند گفتند: باز گردید که این از جمله اهل توحید است. آنگاه مرا پیش مالک دوزخ بردند من او را به خلقتی دیدم که جز خدا بزرگی او را کسی نداند و کرسی ای دیدم از آتش که او در کرسی نشسته بود و روی او مانند روی اسب و پیری در پیش روی او بود که از آتش چهل پیراهن به او پوشانیده بودند من از بیم بر خود می لرزیدم آنگاه غلهای آتشین آوردند از من پرسید: چه نام داری؟ گفتم: جریر. گفت: پدرت؟ گفتم: عطای جریح. گفت: از کجایی؟ گفتم: از مدینه رسول خدا(ص)؛ پس دفتری آوردند در آن نگاه کرد سری حرکت داد و گفت: معبود تو کیست؟ گفتم: خدای عز و جلّ. گفت: رسول تو کیست؟ گفتم: محمد(ص).
گفت: در زندگی اسرار تو چه بود؟ گفتم: «کلمه طیبۀ لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله» پس به آنهایی که موکل بر من بودند گفت: به حکم الهی هنوز اجل این بنده نرسیده. پس مالک به من گفت: ای مرد باز می گردی یا می مانی تا قدرت الهی و عجایب و غرایب آن را مشاهده کنی و خبر از برای زندگان غافل ببری که خدای تعالی تو را از روی حکمت برای دیدن اهل عذاب به این جا فرستاده؟ چون این مژده را شنیدم، خاطر جمع گردیده گستاخ شدم و گفتم: می مانم. پس گفتم: آیا ملک الموت جان بندگان را اشتباهی هم می گیرد؟ گفت: استغفر الله چنین مگو که هرگز به روی اشتباه نرفته و هر چه جان می گیرد به فرمان خدا می گیرد و هیچ امت را کرامت نبود که یکی از ایشان بمیرد و باز او را زنده کنند تا احوال عقبی را به مردم دنیا باز گوید، این شرف برای امتی است که پیغمبر آنها محمد(ص) می باشد و بر کسی معلوم نشده و نخواهد شد.
آنگاه نامه ای به دست من داد چون نگاه کردم سیصد و شصت حسنه در آن بود و برابر آن بدی دیدم ترسیدم که مستوجب دوزخ شوم. نامه دیگر به دست من دادند چون در آن نگریستم نیکی های بسیار دیدم گفتم: اینها اعمال من نیست این همه نیکی از کجا است؟ گفتند: ای بنده خدا و امت محمد(ص) خدای تعالی اعمال نیک را ده برابر می گرداند همچنان که در کلام خود فرموده: « من جاء بالحسنة فله عشر امثالها» پس یک نیکی تو با یک بدی برابر باشد و نه تای دیگر را از برای تو ذخیره کرده اند.
آن گاه مالک یکی از خازنان را طلبید و گفت: فرمان چنین است که این بنده را بدون آسیب همراه خود ببری تا اهل عذاب را ببیند و قدرت باری تعالی را مشاهده نماید تا چون بازگردد امتان محمد را خبر دهد که چه در پیش است، پس مرا به دوزخ بردند یا رسول الله چون داخل دوزخ شدم دیدم که گروهی از غیبت کنندگان سنگهای آتشین در دهان داشتند و فرو می بردند و از راه دیگر بیرون می آمد هر باری که آن سنگها را فرو می بردند چنان فریادی می کردند که اگر اهل دنیا می شنیدند هر آن هلاک می شدند.
یا رسول الله چون از آنجا گذشتیم جمعی را دیدم که زبانهای ایشان از کام گسسته می شد و هر ساعت یکبار ملائکه های عذاب، عمودهای آتشین بر سر ایشان می زدند، پرسیدم که این قوم چه کرده اند؟
گفتند: اینها در دنیا به مساجد از روی ریا می رفتند و در آنجا غیبت می کردند.
یا رسول الله چون از آنجا گذشتیم گروهی را دیدم که چرک و خون گندیده از فرج ایشان مانند جوی روان بود و همه مردم دوزخ از بوی گند ایشان فریاد می کردند، پرسیدم: این جماعت چه کرده اند؟ گفتند: اینها زناکارانند که بدون توبه از دنیا رفته اند.
یا رسول الله چون از آنجا گذشتم گروهی را دیدم که بر دارهای آتشین سرنگون آویخته بودند و هر یک را به زنجیر آتشین بسته بعضی را قدح و برخی را سبو و گروهی را خیک ها بر گردن بسته و جمعی را طنبور و دسته ای را بربط و نای آتشین بر بسته هر یکی را دو فرشته عذاب دوزخ موکل بودند و به دست هر یک قدح و پیاله ای از چرک و خون بود که به ایشان می خورانیدند که همه گوشت و پوست روی ایشان در پیاله می ریخت و فریاد و ناله و زاری می کردند. من گفتم: اینها چه کرده اند؟ گفتند: اینها شراب خواران و مطربانند که بدون توبه مرده اند.
یا رسول الله چیزهایی دیدم که ذکر آنها را نتوانم کرد و دیگر طاقت دیدن آنها را نیاوردم. گفتم: مرا بازگردانید. پس مرا پیش مالک دوزخ بردند، دیدم شخصی که مرا به عوض او آورده بودند پیراهنی از آتش بر او پوشانیده و در دوزخ انداختند؛ مالک به من گفت: اگر نه آن بود که رحمت خدا شامل حال تو بود این پیراهن آتش را بر تو می پوشاندند.
آن گاه گفت: ای بنده خدا می خواهی که بهشت و اهل آن را هم مشاهده نمایی؟ گفتم: آری، پس به یکی از فرشتگان دستور داد این شخص را پیش رضوان برید و بگویید که این مرد یکی از امتان محمد(ص) است که شربت مرگ چشیده و اهل دوزخ را دیده و نیکی او زیاده از بدی آمده است او را به بهشت بر تا بهشت را ببیند و خبر از برای اهل دنیا ببرد که چه در پیش است. چون مرا پیش رضوان بردند، جوان خوشروی، خوش خوی و خوش لقایی را دیدم که مثل او هرگز کسی را ندیده بودم در روی من چون گل بشکفت و بخندید. پس به فرشتگان نیکو صورت دستور داد تا در بهشت را بگشودند و مرا به بهشت بردند. قصری دیدم به غایت رفیع و عالی که شرح آن به گفتن در نیاید، پرسیدم: این قصر از آن کیست؟ گفتند: از آن خیر البشر است. باز پرسیدم: آیا برای من هم جایی هست؟ گفتند: آری هر که از اهل توحید است برای او در بهشت جا و مقام خواهد بود.
یا رسول الله چندان عجایب و نعمتها دیدم که وصف آنها به زبان در نیاید. باز ما را پیش مالک دوزخ بردند دیدم همه اهل عذاب در دوزخ افتاده اند چنان که گویی مرده اند و هیچکس را عذاب نمی کردند پرسیدم که: ای مالک قضیه چیست که از این دوزخیان آوازی بر نمی آید مگر مرده اند؟ گفت: ای جریر اینجا جای مرگ نیست اما چون روز پنج شنبه و جمعه می شود خدای تعالی عذاب را از دوزخیان بر میدارد پس به من گفت: برو و باقی عمر خود را به عبادت و بندگی خدای تعالی صرف کن. آن گاه مالک به آن جمعی که به صورت گرگ بودند، گفت: این مرد را ببرید و جان او را در کالبدش رسانید. پس موکلان مرا باز آوردند در آن وقت اقوام مرا غسل داده کفن کرده و بر من نماز گزارده بودند که به فرمان خدای تعالی جان مرا باز آوردند بر خواستم و نشستم.
یا رسول الله این همه در یک لحظه بر من گذشت.
پس حضرت فرمود: جبرئیل به فرمان ملک جلیل به من خبر داده آنچه تو بیان کردی، بیان تو واقع است و خلافی ندارد. آن گاه روی مبارک را به اصحاب کرده و فرمود: هرگز این چنین قضیه ای برای کسی روی نداده و برای کسی هم به غیر از جریر تا قیامت روی نخواهد داد.
و سبب این قضیه آن بود که چون حضرت رسول(ص) را به معراج بردند منافقان با هم می گفتند که: این قصه اگر راست می بود پس چرا او را از مکه معظمه به مدینه نبردند که خود می رفت پس این واقعه برای جریر بن عطای جریح واقع شد که از او راستگوتر و فاضلتر و صالحتر در میان قوم نبود، حق تعالی از روی حکمت این واقعه را بر جریر نمودار کرد که بالعیان ببیند و در میان آن قوم خبر دهد. پس هر گاه آن حضرت از معراج و بهشت و دوزخ و ملک رضوان و حور قصور بیان می فرمود و منافقان شک می کردند جریر آن حضرت را تصدیق می نمود و آن طایفه قبول می کردند و به سخن آن حضرت شک و شبهه نمی کردند.
پس ای عزیز این دلیل را برای آن آوردم تا مومنان و موالیان از کارهای ناشایسته باز ایستند و توبه کنند چنانکه حق تعالی در کلام خود خبر داده که از عصیان دور باشید و متابعت شیطان مکنید و دل به دنیای غدار مبندید آنجا که فرمود: « یا ایها الذین امنو لا تتبعوا خطوات الشیطان فانه یامر بالفحشا و المنکر» که تابع و متبوع هر دو در دوزخ خواهند بود پس علاج این، ترک مجالست اهل دنیا است هرگاه چنین کردی به تحقیق که دری از درهای رحمت به روی تو گشاده خواهد.
(جامع التمثیل، ص191)

منبع: وبلاگ بهشت و جهنمطبقه بندی: پاتوق نقد، مذهبی،

تاریخ : جمعه 16 بهمن 1394 | 01:00 ق.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظرات
سلام دوستای گلم. من رضا صالحی هستم مدیر پاتوق پارس. خوشحالم که تونستم مدتی سرگرمتون کنم. اگه کم و کاستی بوده ببخشید. نظرات و لینک های شما همه را تایید کردم. امیدوارم تونسته باشم لحظات خوبی را براتون رقم زده باشم. پاتوق پارس حذف نمی شه فقط مطلب جدیدی دیگه روش گذاشته نمی شه. دعا می کنم تو همه ی مراحل زندگی موفق باشید. یادمون باشه همیشه افتخار کنیم به این که ایرانی هستیم. من خودم به مسلمان شیعه ی ایرانی بودنم افتخار می کنم. باید تا می تونیم به دنبال جواب شبهه هایی که تو ذهنمون هست بریم. یادمون باشه:
اسلام به ذات خود ندارد عیبی
                                    هر عیب که هست از مسلمانی ماست
مطلب بالا را هم به عنوان بهترین مطلب پاتوق پارس بخونید.
دوستون دارم
شاد باشید
بدرود و خدانگهدار
طبقه بندی: گزارش ها، سخن آخر،

تاریخ : جمعه 16 بهمن 1394 | 05:53 ب.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظرات


به گزارش پاتوق خبر؛ شبکه ی پویا بعد از شبکه های مستند، افق، سه، ورزش، تهران و (آی فیلم!) ، شبکه ی بعدی فارسی زبان صداوسیما است که نسبت تصویر خود را 16:9 می کند و خود را به پخش HD نزدیک می کند.
لازم به ذکر است که رژی شبکه ی آی فیلم 16.9 شده است ولی خروجی این شبکه همچنان 4:3 هست. یعنی تجهیزات پخش این شبکه 16:9 شده ولی از فرستنده ی دیجیتال و ماهواره همچنان 4:3 دریافت می شود.طبقه بندی: پاتوق خبر،

تاریخ : سه شنبه 13 بهمن 1394 | 09:42 ب.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظرات
تلویزیون اینترنتی IPTV

  به گزارش پاتوق خبر به نقل از زومیت؛
یکی از پنج IPTV مجوز گرفته از صداوسیما ارائه خدمات خود را به صورت رسمی آغاز کرد. این خدمات توسط کنسرسیوم باران تلکام متشکل از ۴ چهارشرکت داخلی ارائه می‌شود. صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به ۵ شرکت داخلی مجوز راه‌اندازی IPTV ارائه کرده است.

برای خواندن ادامه ی گزارش به ادامه ی مطلب بروید...

ادامه مطلب

طبقه بندی: پاتوق خبر،

تاریخ : چهارشنبه 7 بهمن 1394 | 10:51 ب.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظرات


به گزارش پاتوق خبر؛ امروز ساعت 19:20 شبکه ی تهران با کیفیت HD با حضور جمعی از مسئولان صداوسیما و سایر ارگان ها و البته مردم کار خود را آغاز کرد. این شبکه تفاوت های زیادی با سایر شبکه ها دارد از جمله سن زیر 30 سال دست اندر کاران شبکه (به استثنای مدیر 35 ساله ی آن)، واحد سیار 4K و پخش به صورت FULL HD، مجری محور بودن به صورتی که همیشه یک مجری برای ما ادامه ی برنامه ها را اعلام می کند و... . این شبکه اکنون در گیرنده دیجیتال استان تهران و ماهواره ی بدر قابل دریافت است. در ادامه چند عکس از آیین افتتاح این شبکه خواهید دید.
طبقه بندی: پاتوق خبر،

تاریخ : دوشنبه 5 بهمن 1394 | 11:22 ب.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظرات


پاتوق نقد/

طرح ترابردپذیری شماره تلفن همراه یا به زبان ساده جابه‌جایی شماره موبایل بین اپراتورها قرار است فاز اول آن ۲۲ بهمن امسال بهره‌برداری شود. شما از مزایا و معایب این طرح چه می‌دانید؟ با این طرح مشترکان تلفن همراه در کشورمان چه اختیاراتی خواهند داشت؟

برای خواندن ادامه ی گزارش به ادامه ی مطلب بروید...

ادامه مطلب

طبقه بندی: پاتوق نقد،

تاریخ : یکشنبه 4 بهمن 1394 | 05:20 ب.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظرات

به گزارش پاتوق خبر؛ بعد از مدت ها انتظار برای راه اندازی شبکه ی تهران با کیفیت HD بالاخره روز دوشنبه، پنجم بهمن 1394، ساعت 19 این شبکه به طور رسمی افتتاح خواهد شد. پخش این شبکه به احتمال زیاد در فرستنده های سوم استان تهران و ماهواره ی بدر خواهد بود.طبقه بندی: پاتوق خبر،

تاریخ : جمعه 2 بهمن 1394 | 02:50 ب.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظرات


به گزارش پاتوق خبر؛ شبکه های IRIB TEHRAN HD و  IRIB TEHRAN SD امروز به ماهواره ی بدر اضافه شدند ولی درحال حاضر به صورت کاربار هستند. امیدها برای افتتاح شبکه ی تهران با کیفیت HD هرچه زورتر، بیشتر شد و همچنین امید به پخش این شبکه روی ماهواره ی بدر که تقریبا از بین رفته بود، باز هم به مردم مخصوصا مردم خارج از تهران بازگشت. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم مسئولان صداوسیما چه تصمیماتی می گیرند. لازم به ذکر است که استان تهران بعد از تبدیل شدن شبکه ی تهران سابق به شبکه ی پنج (اقتصاد) کنونی از مدتی پیش، مدت هاست که شبکه ی استانی ندارد و اکنون مردم تهران منتظر شبکه ی تهران جدید ولی این بار با کیفیت HD هستند. این شبکه اولین شبکه ی رسمی ایران با کیفیت HD و به زبان فارسی است.

طبقه بندی: پاتوق خبر،

تاریخ : پنجشنبه 1 بهمن 1394 | 03:39 ب.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظرات


سالروز وفات جان سوز حضرت فاطمه ی معصومه (س) را خدمت شما بازدیدکننده های تسلیت عرض می کنیم. به همین مناسبت داستانی از کرامت های این بانوی بزرگوار ایران زمین برای شما آماده کرده ایم:

خادم و کلید دار حرم و مکبر مرحوم آقای روحانی(که از علمای قم و امام جماعت مسجد امام حسن عسکری علیه السلام بوده اند) می گوید: شبی از شبهای سرد زمستان در خواب حضرت معصومه علیها السلام را دیدم که فرمود: بلند شو و بر سر مناره ها چراغ روشن کن. من از خواب بیدار شدم ولی توجهی نکردم. مرتبه دوم همان خواب تکرار شد و من بی توجهی کردم در مرتبه سوم حضرت فرمود: مگر نمی گویم بلند شو و بر سر مناره چراغ روشن کن! من هم از خواب بلند شده بدون آنکه علت آن را بدانم در نیمه شب بالای مناره رفته و چراغ را روشن کردم و بر گشته خوابیدم. صبح بلند شدم و درهای حرم را باز کردم و بعد از طلوع آفتاب از حرم بیرون آمدم با دوستانم کنار دیوار و زیر آفتاب زمستانی نشسته، صحبت می کردیم که متوجه صحبت چند نفر زائر شدم که به یکدیگر می گویند: معجزه و کرامت این خانم را دیدید! اگر دیشب در این هوای سرد و با این برف زیاد، چراغ مناره حرم این خانم روشن نمی شد ما هرگز راه را نمی یافتیم و در بیابان هلاک می شدیم.

خادم می گوید: من نزد خود متوجه کرامت و معجزه حضرت و نهایت محبت و لطف او به زائرینش شدم

 محمدصادق انصاری، ودیعه آل محمد، ص 14

منبع داستان: داستان پند آموز. داستان های مذهبی و قرآنی

طبقه بندی: مناسبتی، مذهبی،

تاریخ : پنجشنبه 1 بهمن 1394 | 03:34 ب.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظراتپاتوق نقد/
یکی از شبهات که دشمنان در جهت تخریب چهره دین و شخصیت  در اذهان جوانان ایجاد می کنند بلامانع بودن روابط دختر و پسر به صورت صمیمی است!!! که با این وجود دیگر نباید هیچ ممانعتی وجود داشته باشد که دختر و پسر با هم ارتباط داشته باشند.

پرسش:

اگر روابط دختر و پسر صمیمی باشد دیگر بحث شهوت در کار نیست و آنهایی که این روابط را منع می کنند در واقع با اصل صمیمیت و تعهد مخالفت می کنند و برای کار خود دلیل معقول و شرعی ندارند.

پاسخ :

مقدمه:
تعالیم اسلامی برای آن است که به انسان حیات و پویایی بخشد و به او روح و بینش و جنبش دهد[1] احکام اسلامی از تعادل و توازن خاصّی برخوردار بوده و مطابق با روحیّات و نیازمندی‎های واقعی او تنظیم شده است.
حرف زدن زن و مرد و برخورد آنان در زندگی روزمرّه بدون اشکال است مانند روابطی که استاد و دانشجوی در راستای کسب علوم دارند و یا کارمندان ادارات با یکدیگر برخورد می‎نماید؛ اسلام می‎گوید نه حبس و نه رکود و نه اختلاط و روابط آزاد، همواره در برخوردها باید «اصل حریم»‌ را حفظ نمود که این نوع رعایت از سنّت جاری مسلمین در زمان رسول اکرم (ص)[2] بوده است.


اسلام می‎خواهد جامعه عاری از هرگونه نگاه و رفتار هوس‎آلود و سرشار از کار و فعالیت و تحصیل و پیشرفت باشد و دختر و پسر فارغ از دغدغه‎های شهوانی به کارهای مورد نظر برسند با ذکر این مقدمه به بررسی «توصیه صمیمی شدن دختر و پسر» از منظر دین و اعتقادات می‎پردازیم.

 

نیروی غریزه:
در آغاز باید توجه داشت که قدرت غرایز و کشش نیروهای درونی انسان، یکسان و مساوی نیست انگیزه بعضی از تمایلات بسیار قوی و نیرومند است؛ در جوانی غرایز جنسی و احساسات و شیفتگی به جذابیت‎های ظاهری، در حدّ زیادی خودنمایی کرده، حاکم بر دوستی‎ها و تصیم‎گیری‎های جوانان است. «موریس دبس» گوید:
«دیر یا زود غریزه جنسی مخصوصاً‌ در نزد پسران تا سرحدّ وجدان نفود کرده و تحریکات شهوانی همچون تصادم امواج به ساحل شروع به مبارزه می‎نماید، عمل این غریزه آن قدر قوی است که در واقع، مرکز تحریکات مستقیم برای تمام آرزوهای اعضای مختلف بدن می‎گردد... و در سن هفده - هجده سالگی مالک اصلی (حساسیت انسان) می‎شود و آنگاه تمام نظاهرات محبت‎آمیز انسان از غریزه جنسی سرچشمه می‎گیرد.»[3]بدیهی است در ایام جوانی، شوق جنسی و احساسات بر روان آدمی سایه انداخته، و ناخودآگاه به رفتار و کردار آنان رنگ و لعابی دیگر می‎بخشد.
با توجه به نیاز روانی دختر و پسر پس از بلوغ و شرایط ویژه غرایز جنسی و تحریک‎پذیری جوانان باید اعتراف نمود که گسترش و عادی‎سازی روابط بستری مناسب برای کشیده شدن جوانان به دامن پر جاذبه هواهای نفسانی و زمینه‎ساز روابط جنسی است.
محرک اصلی این گونه روابط همان نیاز طبیعی دختر و پسر به یکدیگر می‎باشد و از اینکه بستری مناسب چون ازدواج فراهم نیامده به بیراهه کشیده شده و در قالب کامجوئی‎های بُدلی خودنمایی می‎کند.
در بسیاری از برخوردها دختر و پسر هر چند به بهانه‎های گوناگون با هم آشنا می‎شوند اما اندک اندک بر اساس تسلّط طبیعی غرایز، نگاه و سخن و رفتارشان رنگ و بویی دیگر گرفته، معنای خاصی پیدا می‎کند چه بسا بعد از مدتی به یکباره متوجه می‎شوند عواطف و احساسات آنان بازیچه هوس شده است.
قرآن و حدیث چه می گویند:
به راستی در این گونه روابط رفتار «چشمها» چگونه است، مگر نه این است که نقش اول را در روابط چشم‎ها باز می‎کنند، آیا این نگاه‎های به نامحرم پاک و به دور از شهوت است؟!
خداوند در قرآن کریم می‎فرماید:
«به مؤمنان بگو چشم‎های خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند این برای آنان پاکیزه‎تر است. خداوند از آن چه انجام می‎دهند آگاه‎تر است. و به زنان با ایمان بگو: چشم‎های خود را (از نگاه هوس‎آلود) فرو گیرند و دامان خویشتن را حفظ کنند.»
«حرمت نگاه به نامحرم، به سبب تهییج و تحریک شهوانی است که در نگاه نهفته است این تحریک سبب فساد و ورود در محرمات است.»
و در حدیث دیگری از رسول اکرم (ص) آمده است: «هر کس چشم را از نگاه حرام و هوس‎آلود پر کند، خداوند در روز قیامت آن را از آتش پر می‎نماید؛ مگر توبه کند و از این راه (نادرست) باز گردد.»
متأسفانه امروزه با کمرنگ شدن اعتقادات دینی و باور به معاد و حساب‎رسی در دادگاه عدل الهی، دنیا و دنیا طلبی پر رنگ‎تر از همیشه در زندگی انسان جلوه‎گری می‎کند و همه مسائل با غفلت از جهان‎بینی توحیدی و تنها در سایه بهره‎وری بیشتر از لذت جسمانی مطرح شده و با توجیهات مختلف به آن پرداخته می‎شود که اگر انسان اندکی این زنگارها را کنار زده و با خود خلوت نماید و به قضاوت نشیند. به راحتی انگیزه‎های مادی و حیوانی را کشف کرده و تحلیل مسائل برایش آسان می‎شود.
عشق و رابطه بین دختر و پسر یک عشق حقیقی است و نباید مانع این روابط شد به همین خاطر گسسته شدن این پیوندها با افسردگی، افت تحصیلی و ... همراه است.
پاسخ را در چند بخش ارائه می کنیم:
1- روابط و آرامش روانی:
روابط مختلط سبب‌ آرامش روانی نگشته بلکه موجب افزایش اضطراب و التهابات روحی شده و همان طور که خود شما اشاره نمودید عامل پیدایش افسردگی می‎شود زیرا:
با توجه به قدرت و دامنه‎ی نفوذ عاطفی زن و مرد بر یکدیگر و نقش حساس آن دو در تأمین نیاز طبیعی و غریزی در می‎یابیم که تأثیرپذیری آن دو چنان شدید و وسیع است که گاهی مجرای صحیح عقل و خرد را به انحراف می‎کشاند؛ به ویژه زمانی که آتش هوس شعله‎ور گردد.
این تأثیر شگرف در زن، جلوه‎گری خاصی دارد و بر عواطف و احساس مرد بسیار نافذ است، تا بدان جا که خواسته آنان را در جهت امیال عاطفه آمیز و احساسی سوق می‎دهد.
حال اگر این نوع رابطه رواج یابد و پای دوستی‎ها و دلدادگی‎ها به میان آید و بر سراسر رفتار و کردار و فکر و اندیشه جوانان سایه انداخته و با به وجود آمدن فراز و نشیبی در این دوستی‎های احساسی و سطحی، روند زندگی دچار اختلال می‎شود و آشفتگی فکر و دل را به دنبال دارد. در این بین رشد علمی و معنوی، خسارت زیانباری دیده و فردی که باید در نشاط و شور جوانی برای فردای خود و جامعه ذخیره علمی بیندوزد به رکود مبتلا می‎شود و آینده علمی او به خطر می‎افتد.
ضربه‎پذیری دختران در این باره بیشتر از پسران است به قول نویسنده عرب خانم دکتر
«چه بسیار دخترانی که به سبب شوق و دست‎یابی به نشانه‎های مقبول زیبایی و زنانگی به اختلالات روانی دچار می‎شوند، گمان و تصور چنین دخترانی آن است که زندگی و آینده‎ی آن‎ها به اندازه‎ی بینی و یا خمیدگی مژه‎های آنان بستگی دارد، تا آن‎جا که حتّی یک میلی‎متر کوتاهی طول مژه نیز می‎تواند به یک مسئله‌ جدی و بحرانی در زندگی تبدیل شود»[4]
با در نظر گرفتن این حساسیت‎ها بهتر می‎توان به ضربه‎های روانی ناشی از ناهنجاری‎ها در روابط پی برد. بدون تردید کنترل روابط، این التهاب‎ها را کاهش می‎دهد و دختر و پسر با آرامش و اطمینان خاطر بیشتری به دنبال تحصیلات و اهداف بلند زندگی خویش گام برمی‎دارند.
با توجه به مطالب فوق بهتر می‎توان به صحت و سقم این نوع دلدادگی‎ها پی برد.
2- روابط دختر و پسر و عشق حقیقی:
عشق اصیل و حقیقی، والاترین تجربه‎ای است که یک انسان می‎تواند به آن برسد و تنها چنین عشقی است که شکوفایی استعدادهای جسمی و روحی و عاطفی زن و مرد را ممکن می‎سازد، عشق لازمه استمرار زندگی و مایه‌ نشاط روحی و عمیق‎ترین ارتباط قلبی و محکم‎ترین تعهد انسانی است.
میان عشق و هوس فرق بسیار است بنابراین به پاس احترام عشق و عاشقی و برای پاسداری از این موهبت الهی ترویج روابط آزاد پسندیده نیست.
به اعتراف دانشمندان اروپایی، در جوامع آزاد که جاذبه‎های ظاهری و شوق جنسی حاکم است، عشق اوّلین قربانی است[5] در این صورت عشق‎های برخاسته از نهاد درون به افسانه تبدیل شده، جز مدعیّان دروغین کسی یافت نمی‎شود؛ زیرا پسری که هر روز با دختری می‎گردد و هر دم که نگاه می‎کند، عده‎ای را در حال جلوه‎گری می‎بیند، تنوع طلبی در او حاکم شده و عشق و انتظار در او به خاموشی می‎گراید.
عاشق کسی است که در راه رضای معشوق، از هر چه دارد بگذرد و چشم از همه، جز جمال محبوب ببندد عاشق نه تنها از خواب و خوراک، بلکه از غریزه‎ی جنسی و خواسته‎های قلبی خویش نیز غافل می‎شود و جزء یاد معشوق به کسی نمی‎اندیشد؛
«موریس مترلینگ» می‎گوید: «عشق در تمامی موجودات وجود دارد، ولی درک آن تابع شرایطی است که تا آن شرایط جور نشود امکان آن وجود ندارد... بعضی آن را منحرف می‎کنند و ندانسته به صورت تمتع از لذّات» مصرف می‎نمایند و هیچ از حقیقت آن برخوردار نمی‎شوند»[6]
«کارن هورنای» درباره رابطه میان عشق و محبت و تمایلات جنسی می‎گوید:
«ارتباط بین محبّت و تمایلات جنسی را ملاحظه می‎کنیم؛ مثلاً بسیاری از تمایلات و کشش‎های جنسی، اوّلش با مهربانی و دوستی صاف و ساده شروع می‎شود؛ گاهی هم شخص ممکن است دارای تمایلات جنسی باشد، ولی خودش آن را با تمایل به مهروندی اشتباه کند. چنان که کشش‎های جنسی هم ممکن است انگیزه‎ی احساسات محبت‎آمیز باشد».[7]
کارن هورنای در بیان فرق میان محبت واقعی و ابزار علاقه‎ای که ناشی از احتیاج به جلب محبّت و برای کمبودهای روحی و نیاز جسمی و جنسی است می‎گوید:
«فرق بین عشق، و نیاز به جلب محبّت، آن است که در عشق، احساس دوستی و محبّت بر همه چیز مقدم است؛ در حالی که در نیاز عصبی به جلب محبّت، همواره نیاز به رفع تشویش درونی مقدم است بسیاری از این نوع روابط بین انسان‎ها گرچه اساسش سود جویانه است، مع ذلک ماسک عشق و دلبستگی به چهره می‎زنند... به همین جهت یکی از مشخصات عشق حقیقی، پایدار بودن احساس محبّت است».[8]
بنابراین عشق جنسی و هوس پرستی که به قول «ویل دورانت»[9] آغاز آن با ترشّح غدد جنسی و پایان آن ارضای شهوت زودگذر جسمانی است، هرگز نمی‎تواند تعّهد آور بوده و مایه‎ی پایداری روابط انسانی به ویژه زندگی زناشویی باشد.
دانشجوی گرامی، بدیهی است شناخت عشق حقیقی برای آن است که سنگ بنای زندگی شده تا بتوان به آن تداوم بخشید، حال بسی روشن است که دوستی‎های زمان جوانی از آنجا که در آن جذابیت‎های ظاهری نقش پر رنگی دارد و افراد در آن مقطع در هاله‎ای از احساسات و عواطف غوطه‎ورند و در پی فردی هستند که با ساخته‎های ذهنی‎شان مطابق باشد، در ارکان شناخت ناتمام است و کوری حاصل از عشق و محبّت بر آن حکومت می‎نماید، و در مقابل، حالت‎های کام بخشانه بسیار قوی است.
لذا شناخت لازم را ایجاد نکرده و به آسانی نمی‎توان بدان‎ها اعتماد نمود و آن را حقیقی پنداشت و آن را مبنای تفاهم و یکدلی انگاشت زیرا طرفین را از الزام‎های درونی نسبت به محبّت خانواده، فرزند، احساس مسئولیت و مقدار ظرفیت‎های روانی و عاطفی یکدیگر با خبر نمی‎سازد چه بسیار عشق‎های به ظاهر سوزانی که با اندک اختلاف به سردی می‎گرایید و به نفرت تبدیل می‎شود و این خود شاهدی بر سطحی و احساسی بودن این نوع روابط است.
3- با عشق مجازی چه باید کرد؟
«در پاسخ به پرسش قبلی بیان شد که بیشتر عشق‎های خیابانی از ماهیت حقیقی عشق و محبّت دور بوده و غرایز نقش اساسی را در آنها به عهده دارند در حالی که در عشق حقیقی همسانی ذاتی عاشق و معشوق در فکر و اندیشه و سلایق وجود دارد و عاشق،‌ خواهان معشوق است اما نه به خاطر منافع خود...
متأسفانه امروزه به همه جاذبه‎های جنسی و کشش‎های غریزی نام عشق نهاده و این واژه مقدس را به بازی گرفته‎اند، در بسیاری از این عشق‎ها (!) از تعهّد خبری نیست، و این اظهار دوستی‎ها معمولاً در زمان بلوغ که هنگام بیدار شدن جسم است، بیش‎تر اتفاق می‎افتد، و در پسرها، این سبک‎های شورانگیز و یا بازی گوشانه که تعهد کمتری در آنها دیده می‎شود، بیشتر است زیرا آنها بیش‎تر جذب جذابیت‎های ظاهری می‎شوند و وقتی جذابیت‎ها کم رنگ‎تر شوند، با مشکل مواجه می‎شوند.[10]
در نتیجه در مواجهه با عشق مجازی باید با دقت تمام به آثار و نتایج آن اندیشید، و خوب آن را شناخت و به این باور رسید این عشق‎هایی که برپایه جذابیت‎های ظاهری و غریزه جنسی است نمی‎تواند سنگ بنای زندگی شود، و نمی‎توان به تداوم آن مطمئن بود، در این میان آنچه مهم و ضروری است، تبیین راه‎های شناخت صحیح از طرف مقابل برای رسیدن به تفاهم و همسانی هر چه بیشتر و بررسی تعهّد و عوامل مؤثر در تداوم آن است.
بدون تردید، آنچه بعد از همسانی‎های لازم می‎تواند در مقابل وسوسه‎های هوس انگیز، تعهّد عمیق ایجاد کند، ایمان و صداقت و معنویات است که در غالب اوقات مورد غفلت قرار می‎گیرد.
دوام علاقه و دوستی میان اشخاص، به معرفت و صداقت و دوری از منافع فردی و گذشت و رها نمودن کبر و غرور باز می‎گردد؛ دختر و پسر باید در رویاروئی با هر احساس و علاقه‎ای و با غلیان هر شور و وجدی، خود را نباخته و خویشتن‎داری پیشه سازند و با دقت و وسواس زیادی به بازشناسی این به ظاهر «عشق» بپردازند و به علائم و نشانه‎های گفته شده و به عواملی که موجب تداوم آن است خوب فکر کنند که آیا در این علاقه زمینه‎های تعهّد و تداوم آن وجود دارد یا خیر؟
اگر جوانی گرفتار عشق ظاهری شد باید با صبر و متانت به عواقب آن اندیشیده و به این باور برسد که از مسیر خطا هر چه زودتر برگردد، بهتر از زمان دیگر است، در پایان لازم به ذکر است حتی در صورت تفاهم همه جانبه و وجود علاقه که طرفین قصد ازدواج داشته باشند باید ضوابط شرعی را پیموده و از دوستی‎های مداوم و نامه‎نگاری‎های احساسی پرهیز کنند و با هماهنگی با خانواده به این دوستی رسمیت بخشند و با انجام عقد شرعی به آن مشروعیت داده و در کمال صحت و سلامت فردی و اجتماعی از لذایذ زندگی بهره‎مند گردند.

[1] . مطهری، مرتضی، حق و باطل، چاپ چهارم، انتشارات صدرا، قم 1364 ص 135.
[2] . همو، مسئله‎ی حجاب، چاپ 42، انتشارات صدرا - قم 1374، ص 241.
[3] . موریس دبس، چه می‎دانم، بلوغ ص46، ر به ک گفتار فلسفی، جوان (محمد تقی فلسفی، چاپ 5)، نشر معارف تهران 1344 ص307.
[4] . چهره عریان زن ص168، ر،ک (مقدمه‎ای بر روانشناسی زن) هاشمی رکاوندی، سید مجتبی، چاپ اول نشر شفق قم 1370 ص110.
[5] . مطهری، مرتضی، مسئله‎ی حجاب، چاپ 42، نشر صدرا قم، 1374 ص73 و 74.
[6] . موریس مترلین، عقل و سرنوشت ج3 ترجمه موسی فرهنگ، چاپ سوم نشر فرخ تهرانی بی‎تا ص146.
[7] . کارن هورنای، عصبانی‎های عصر ما، ترجمه ابراهیم خواجه نوری، کتابفروشی امید تبریز 1347، ص191.
[8] . همان ص138 و 139.
[9] . ویل دورانت، لذات فلسفه ترجمه عباس زریاب چاپ 8 نشر دانشجوئی تهران 1373، ص214.
[10] . مجله ایران جوان ص 135 ص22 در مصاحبه‎ای با دکتر روان‎شناس.

منبع: گناه شناسی
طبقه بندی: پاتوق نقد،

تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 | 11:09 ب.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظرات


میلاد یازدهمین خورشید امامت و ولایت، حسرت امام حسن عسکری (ع) را تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
به همین مناسبت داستانی از وبلاگ داستان پندآموز، داستان های مذهبی و قرآنی برای شما آماده کرده ایم:

در زمان حكومت معتمد عبّاسى به جهت نیامدن باران ، خشكسالى شد و همه جا را قحطى فرا گرفت ، لذا خلیفه دستور داد كه مردم نماز باران به جاى آورند تا رحمت الهى نازل گردد.مردم سه روز مرتّب نماز باران خواندند ولى خبرى از بارش باران نشد، تا آن كه نصارى به همراه یكى از راهبان حركت كردند و چون به بیابان رسیدند، راهب دست به سوى آسمان بلند كرد و در این هنگام ابرى بالا آمد و شروع به باریدن كرد.همچنین روز دوّم ، نیز نصارى به همراه همان راهب حركت كردند و چون راهب دست به سوى آسمان بلند كرد - همانند روز قبل - ابرى نمایان گشت و باران فرود آمد.
به همین علّت مسلمان هاى ظاهر بین كه شاهد این صحنه مرموز بودند، نسبت به دین مبین اسلام و نیز ولایت امام در شكّ و تردید قرار گرفتند و عدّه اى از آن ها مرتّد شدند و از اسلام برگشتند.
وقتى این خبر تاءسّف بار به معتمد - خلیفه عبّاسى - رسید، فورا دستور داد تا امام حسن عسكرى علیه السلام را احضار نمایند، هنگامى كه حضرت نزد خلیفه آمد، معتمد گفت : امّت جدّت را دریاب كه در حال هلاكت بى دینى قرار گرفته اند.
امام حسن عسكرى علیه السلام در مقابل ، به معتمد عبّاسى فرمود: چندان مهمّ نیست ، اجازه بده كه بار دیگر نصارى براى آمدن باران بیرون بروند و دعا نمایند، من به حول و قوّه الهى ، شكّ و تردید را از دل مردم بیرون خواهم كرد.
معتمد دستور داد تا بار دیگر مردم براى آمدن باران دعا كنند، نصارى نیز به همراه راهب حركت كردند و چون راهب دست خود را به سمت آسمان بلند كرد، بارش باران شروع شد.
پس امام علیه السلام فرمود: آنچه كه در دست راهب است از او بگیرید.
همین كه ماءمورین آن را از دست راهب گرفتند، دیدند قطعه استخوان انسانى است ، آن را خدمت امام علیه السلام آوردند.
حضرت استخوان را در دست خود گرفت و سپس به راهب دستور داد: براى آمدن باران دعا كن .
این بار هر چه راهب دست خود را به سوى آسمان بلند كرد و دعا خواند، دیگر خبرى از باران نشد.
تمامى مردم از این ماجرى در حیرت و تعجّب قرار گرفته و با یكدیگر مشغول صحبت چون و چرا شدند.
و معتمد عبّاسى به امام علیه السلام خطاب كرد و اظهار داشت :
یاابن رسول اللّه ! این چه معمّاى مرموزى بود؟!
و چرا دیگر باران قطع شد و دیگر باران نیامد؟!
امام حسن عسكرى علیه السلام فرمود: این استخوان یكى از پیغمبران الهى است و این راهب آن را در دست خود مى گرفت و به سمت آسمان بلند مى كرد و به وسیله آن استخوان ، رحمت الهى فرود مى آمد.
راوى گوید: وقتى آن قطعه استخوان را آزمایش كردند، متوجّه شدند آنچه را كه امام علیه السلام مطرح فرموده است ، صحیح مى باشد و حقیقت دارد و مردم از شكّ و گمراهى نجات یافتند.
و پس از آن كه حقّانیّت براى همگان روشن و آشكار گردید، حضرت به منزل خود بازگشت

  ینابیع المودّة : ج 3، ص 130 و ص 190، إحقاق الحقّ: ج 19، ص ‍ 602، حلیة الا برار: ج 5، ص 119، ح 1، مدینة المعاجز: ج 7، ص 621، ح 2604طبقه بندی: مناسبتی، مذهبی،

تاریخ : دوشنبه 28 دی 1394 | 09:57 ب.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظرات

به گزارش پاتوق خبر سرویس سیاسی «فردا»- آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تائید کرد که ایران تمام گام‌های لازم برای اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک را برداشته است. 

در بیانیه یوکیا آمانو مدیر کل آژانس آمده است: 

«امروز من طی گزارشی تائید کردم که ایران گام‌های مقدماتی لازم برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را تکمیل کرده است. این گزارش به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است.

برای خواندن ادامه ی گزارش به ادامه ی مطلب بروید...


ادامه مطلب

طبقه بندی: پاتوق خبر،

تاریخ : یکشنبه 27 دی 1394 | 04:28 ب.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظرات

به گزارش پاتوق خبر به نقل از خبرگزاری فارس- گروه رادیو و تلویزیون: چند ماه پیش بود که زمزمه انتشار تصاویر 2 بازیگر زن در فضای مجازی تبدیل به یکی از مهم‌ترین اخبار خبرگزاری‌ها شد. ابتدا فرض بر این بود که این بازیگران در سفر به خارج از کشور تصاویر بی‌حجاب خود را منتشر کرده‌اند و با حذف تصاویر چکامه چمن ماه از صفحه شخصی‌اش این شایعات قوت گرفت. اما وی دوباره این تصاویر را بازگرداند و در فاصله بسیار کوتاهی هم پخش سریالی با نام آبی عشق در شبکه جم آغاز شد که همین بازیگر در آن ایفای نقش کرده بود. 

سریالی که با حضور کارگردان ایرانی و بازیگران ایرانی که مانی کسرائیان هم به آنها اضافه شده بود، در حال ساخت بود.

بعد از آن هم رابعه اسکویی از ایران رفت و محمد رواندی و سعید سلطانی‌فر هم از جمله کارگردانانی هستند که جذب شبکه جم شده‌اند که تمام تلاش خود را به کار بسته تا از رسانه ملی جا نماند.

در ادامه هم خبر آمد «مهدی مظلومی» که بیشتر او را با کارگردانی کمربندها را ببنیدیم، زندگی به شرط خنده، تهرن پلاک یک و ... می‌شناسیم در حال ساخت اثری برای شبکه جم است. اما او پس از انتشار این خبر واکنش جالبی بروز داد. و ابتدا در اظهارنظری گفت که من بدون اطلاع از شبکه پخش کننده کار جدیدم را تولید کرده‌ام و نمی‌دانستم قرار است از چه شبکه‌ای پخش شود! سریال در دوبی ساخته شده و به یک تهیه کننده بین المللی  واگذار کرده شده است.قرار هم هست این اثر در 14 کشور نمایش داده شود.

پس از فروکش کردن اخبار مربوط به مهدی مظلومی، این بار او دوباره نام خود را با انتشار تصویری تازه بر سر زبان‌ها انداخت. او به تازگی تصویری از خود سر صحنه پروژه‌ای نامشخص در صفحه شخصی‌اش در فیس‌بوک منتشر کرده است. در این عکس مهدی مظلومی در کنار ریل تراولینگ در کنار چکامه چمن‌ماه ایستاده است.

پس از دست به دست شدن این تصویر در فضای مجازی و قرار گرفتن دوباره او در صدر اخبار، این بار مظلومی اظهارنظر جالبی کرده است.

او نوشته است:

من فیلمسازم…

من مرز نمی‌شناسم…

من برده افکار خاص نیستم…

هرجا بتوانم با فیلمم حرف بزنم فیلم می‌سازم…

من نه اهل سیاستم، نه مذهب، نه با کسی مشکلی دارم و نه نسبت به کسی عقده‌ای…

برای من مهم نیست نشریات و تفکرات زرد درباره‌ام چه قضاوت می‌کنند…

برای من حرفی که می‌زنم مهم است و کسانی که فضای آزاد برای حرف زدن فراهم می‌کنند…

من با افتخار به عنوان یک ایرانی فیلم می‌سازم…

من از انسانیت، از عشق، از تلخی جنگ حرف می‌زنم…

فیلم‌هایی که هیچ وقت اجازه ساخت ندادند رو می‌سازم…

چون من یک فیلمسازم…

این اظهارات مهدی مظلومی در حالی مایه تعجب است که او سالهاست در ایران مشغول به فعالیت بوده و آثاری که تولید کرده است معمولا روی مرز متوسط بوده‌اند.

همچنین تاکید کرده است که نه مذهبی است و نه سیاسی که اتفاقا مردم کشور ما هم افراد مذهبی هستند و هم تفکرات سیاسی هوشمندانه‌ای دارند. و صدالبته تلخی جنگ را هم مردم شهید پرور ایران بیشتر از هر کس دیگری با گوشت و خون خود لمس کرده‌اند و هنوز هم که هنوز است فیلم‌هایی از این دست در کشور ما خریداران بیشتری دارد. در حقیقت او به بهانه بردگی نکردن! خود را به ثمن بخس فروخته و برده همان شبکه‌های خارجی شده که امروز سنگشان را به سینه می‌زند.

در هر صورت ماجرای مهاجرت برخی هنرمندان کشورمان به خارج از کشور و حضور در آثار ایرانی موضوع جدید و جدی است که هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم سازمان صداوسیما باید فکری برای آن داشته باشند.

در حال حاضر شنیده شده که حدود 100 نفر از عوامل مختلف از کارگردان و هنرمند و عوامل فنی گرفته تا حتی تدارکات هم به همین بهانه از کشور خارج شده‌اند و برنامه‌ریزی و صرف هزینه‌های گزاف شبکه جم برای جذب هنرمندان داخلی ادامه دارد.

هرچند افرادی که تا به حال به سراب شبکه جم پا نهاده‌اند، همه از افراد درجه دو و پایین‌تر هنرمندان کشورمان بوده و جزو افرادی هستند که در ایران با کار کمتری روبرو بودند اما بهتر است با سرو سامان دادن سریع‌تر به این قشر جلوی این کوچ را که جز حسرت و اندوه برای رفتگان نخواهد داشت را بگیرند.

اما «داوود نعمتی انارکی» مدرس دانشگاه و مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما درباره رفتن این هنرمندان به شبکه‌های خارجی به فارس گفت: قطعا همکاری هنرمندان داخل کشور با شبکه‌های خارجی ممنوعیت دارد و هنرمندانی که به خارج از کشور رفته و با شبکه‌هایی نظیر جم همکاری می‌کنند، قطعا برای ادامه کار در داخل کشور و همکاری با سازمان صداوسیما شرایط مناسبی نخواهند داشت.

وی ادامه داد: شبکه‌هایی که این هنرمندان با آنها همکاری می‌کنند، خلاف شئونات جمهوری اسلامی گام برمی‌دارند و کار هنرمندان ما نیز خلاف قانون است. توصیه می‌کنم کسانی که قصد خروج از کشور و همکاری با شبکه‌هایی نظیر جم را دارند، تأمل بیشتری در این باره داشته باشند و به عاقبت و نتیجه کارشان که یکی از آنها طرد از سوی هموطنانشان است بیشتر فکر کنند.
طبقه بندی: پاتوق خبر،

تاریخ : پنجشنبه 24 دی 1394 | 05:19 ب.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظرات


به گزارش پاتوق خبر به نقل از
خبرگزاری فارس، مراسم بهترین‌های فوتبال جهان در زوریخ سوئیس برگزار شد و توپ طلای سال 2015 به لیونل مسی رسید.

کریستیانو رونالدو و نیمار رقیبان فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا بودند.

انتخاب مسی در شرایطی رقم خورد که پیش از این وی چهار بار توپ طلا را بدست آورده بود.

کاکا نام مسی را اعلام کرد.تاریخ : دوشنبه 21 دی 1394 | 11:45 ب.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظرات

سرویس جدید پاتوق پارس به نام پاتوق نقد برای نقد و بررسی موضوعات مختلف راه اندازی شد.
طبقه بندی: پاتوق نقد، گزارش ها،

تاریخ : دوشنبه 21 دی 1394 | 12:43 ب.ظ | نویسنده : مدیریت اصلی | نظرات
تعداد کل صفحات : 18 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • دبیرستان نمونه
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic